“CONTACT” met het moderamen van de PKN

Laren, … januari 2018

“CONTACT” met het moderamen van de PKN.

De landelijke werkgroep Vanuit Jeruzalem  heeft eind 2017 contact opgenomen met het moderamen van de PKN over drie zaken die de belijdenis in de kerkorde raken wat betreft de onopgeefbare verbondenheid met Israël.

Dat was ten eerste de antisemitische uitspraak van een gemeenteraadslid in Den Haag. In het NIW  (blad van de Joodse gemeenschap in Nederland) en door het Cidi was opgeroepen tot protest, oproep van onder andere de opperrabbijn Jacobs (één van onze adviseurs).                 

Omdat de werkgroep geen beweging waarnam van de zijde van de PKN heeft onze werkgroep de kerk opgeroepen nu echt haar mond open te doen in overeenstemming met haar belijden in de kerkorde, om gestalte te geven aan haar verbondenheid met Israël en te protesteren tegen elke vorm van anti-semitisme.   De PKN wilde eerst een uitspraak van de wereldlijke rechter om te horen of er wel sprake was van anti-semitisme.                           

In de tweede plaats heeft de werkgroep op 21 november 2017 dringend verzocht om het loslaten van alle contacten met de vrienden van Sabeel en de Palestijnse bevrijdingstheologie, die de onopgeefbare verbondenheid willen opgeven. Dit verzoek is helder met redenen omkleed. Hierop heeft het moderamen niet geantwoord.

Ten derde heeft de werkgroep gevraagd of de PKN Israël wil feliciteren bij de Israëlische ambassade in Den Haag, met het feit dat Amerika openlijk Jeruzalem erkent als de hoofdstad van Israël, en van plan is uitvoering te geven aan de reeds lang geleden al door drie vorige presidenten beloofde terugplaatsing van de Amerikaanse ambassade in Tel Aviv naar Jeruzalem.

G.A. van der Spek-Begemann

 

Op 8 januari 2018 ontving de werkgroep een reactie via het hoofd communicatie van de PKN op ons eerdere schrijven, een reactie die de werkgroep beneden peil acht. Tekst als volgt:

 

L.S.,                                                                                                    

Het Moderamen verzocht mij te reageren op uw schrijven d.d. 21 november 2017 inzake de open brief van Kairos Sabeel d.d. 9 november 2017.

In reactie op uw schrijven verwijst het Moderamen van de Protestantse Kerk naar het dossier Israël-Palestina op de website van de Protestantse Kerk (https://www.protestantsekerk.nl/actueel/dossiers/israel-en-palestina/israel-palestina). Daar wordt het perspectief van de Protestantse Kerk het beste in verwoord. Ad hoc en/of via de media reageren op alle actualiteit, oproepen, open brieven, manifesto's, etc. wordt zinvol noch constructief geacht.

Dank, groet,

Rian Binnendijk
Hoofd Communicatie & Fondsenwerving
Mobiel: +31 610 987 583                                                                        www.protestantsekerk.nl
www.kerkinactie.nl

 

 

De werkgroep heeft het volgende geantwoord:                                                                                                              

 

Laren, 9 januari 2018

Beste Rian,

Wil alsjeblieft doorgeven aan het moderamen dat reageren op “alle” actualiteit door ons natuurlijk evenmin zinvol wordt geacht.

Dat werd dan ook absoluut niet door ons  gevraagd!!

Ons laatste schrijven betrof JERUZALEM.  Het betreft een stad over de verwoesting waarvan Jezus weende.  De unieke stad, die weer geheeld is sinds 1967.

Ook wil je wel doorgeven dat het dossier, waarnaar door het moderamen wordt verwezen helemaal niets te maken heeft met ons verzoek, want Trump bestond als president nog niet eens.

Echt te gek die verwijzing.

Israël is blij, de kerk wil niet feliciteren - dat hebben we nu genoteerd, zoals we ook genoteerd hebben dat het moderamen de wereldlijke rechter prefereert boven het oordeel van de opperrabbijn als het gaat om antisemitisme. Bovendien hebben wij genoteerd dat onze eerdere open brief van november 2017 niet is beantwoord.

Je begrijpt dat het antwoord van het moderamen dat ons via jou bereikte voor de werkgroep buitengewoon onbevredigend is en wij zijn ons aan het beraden hoe wij hieraan ruchtbaarheid gaan geven. Tenzij wij nog een waardig antwoord deze week ontvangen; het huidige is eigenlijk beledigend.

Namens de werkgroep graag deze mail gewoon doorsturen. Dank Rian.

Mhg, Trudie van der Spek.

(woordvoerder van de werkgroep)

 

Vervolg open brief aan het moderamen van de PKN inzake Jeruzalem

13-12-2017

Geacht moderamen,   

Het wereldschokkende goede nieuws van de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël, door de machtigste staat ter wereld, roept bij haar vijanden uiteraard woedende reacties op.

Helaas dringen Palestijnse christenen er bij de kerk op aan om die erkenning niet te ratificeren door er protest tegen aan te tekenen.                                                  

De kerkorde van de PKN belijdt echter onze onopgeefbare verbondenheid met Israël. Wij hebben u 22 november jl. per open  brief (ook gepubliceerd op onze site) geattendeerd op een aantal misvattingen van de Palestijnse bevrijdingstheologie en gevraagd om uw reactie voor het eind van het jaar. Wij hopen dat u blij bent met de eindelijke gerechtigheid die aan de stad van Gods volk is geworden, door nu Donald Trump, die, net als destijds Theodor Herzl en net als ooit Cyrus de Pers, eenvoudig in dienst is genomen door de Eeuwige ten behoeve van zijn volk.                             

Wij hopen dat u snel zult reageren in deze zware tijd, die helaas de tijd genoemd moet worden van een beangstigende wedergeboorte van de Jodenhaat, die zich alom manifesteert ten opzichte van de staat van het Joodse volk, in het Midden -Oosten en daarbuiten, ook in ons land.

Een felicitatie, te adresseren aan de ambassade van Israël te Den Haag, lijkt ons als passende reactie dringend gewenst. Om klip en klaar gestalte te geven aan die onopgeefbare verbondenheid, om blij te zijn met de blijden, in casu het volk waaraan de kerk haar bestaan dankt.

“Het heil is uit de Joden”, zalig kerstfeest!

met vriendelijke groet namens de werkgroep,

drs A. Bijloo, voorzitter,

mw G.A. van der Spek-Begemann, woordvoerder

Bijdrage aan Kerk & Israël Onderweg - december 2017

Open brief aan het moderamen van de PKN

20-11-2017

Geacht moderamen,                                                                                                       

Wij hebben de open brief gelezen van de Vrienden van Sabeel en we voelen ons gedrongen om u ernstig te wijzen op de ondermijnende krachten van de Palestijnse bevrijdingstheologie die zij uitdragen. Ondermijnend voor onze belijdenis in de Kerkorde aangaande de unieke onopgeefbare verbondenheid met Israël.   

Door Jezus zijn wij christenen wereldwijd geestelijk en historisch voor eens en voor altijd verbonden met dit volk alleen. Jezus was geen Romein, dat weten we,  en ook geen Palestijn, zoals Arafat beweerde, maar een Jood. Een gelovige Jood, besneden, en opgevoed in de Torah. En wij noemen ons: zijn volgelingen.

Hiervan uitgaande willen wij voor u hieronder enkele  standpunten weerleggen die door de Vrienden van Sabeel worden uitgedragen, evenals hun interpretatie van enkele uitspraken van Paulus.

Wij mogen vurig hopen dat u vanuit ons gemeenschappelijk christelijk geloof deze theologie zult onderkennen als anti-bijbels en dus ketters. Dat u met kracht deze ontsporing zult gaan afwijzen en u zich genoodzaakt voelt de steun aan Sabeel te stoppen.

We geven hier een weerlegging puntsgewijs:                                                                               

  1. De vrienden van Sabeel (VvS)  zijn ervan overtuigd dat God geen verbond heeft met zoiets aards als een etnische gemeenschap. We zouden Israël moeten opvatten als een geloofsgemeenschap. Er zijn er die zo ver gaan dat zij menen te kunnen aantonen dat Israël zelfs helemaal geen volk is, maar een samenraapsel van allerlei volken. Er zouden allerlei elementen  zijn toegevoegd en als voorbeeld wordt o.a. de Moabitische Ruth genoemd. Twee weerwoorden:  met gewone logica moet je dan toch zeggen dat Ruth, toegevoegd, is toegevoegd aan een ander volk dat het hare niet was, en dus aan een volk.  Het volk van Naomi, dat zij in haar geloof ook haar eigen volk gaat noemen.  En de God van dit volk haar God. En verder is het bijbels getuigenis helder: Abraham Izak en Jakob zijn de aartsvaders, Sara , Rebecca, Lea en Rachel de aartsmoeders en er zijn twaalf stammen uit voortgekomen.  Het verbond is gesloten met de nakomelingen, met als teken de besnijdenis van alle jongens.
  2. Dat in 1948 dit volk weer terug is in het beloofde land, na een paar duizend jaar, mag in de “christelijke” optiek van de VvS geen Godswonder heten, terwijl de grote en antisemitische historicus Toynbee spreekt van een historisch wonder. Ons christelijke geloof zou dit niet mogen omarmen, want:  Israël is een staat als alle andere staten. Natuurlijk, en een Jood is een mens als alle andere mensen. Wat anders? Geen volk van engelen,  geen land van engelen en geen engelenstaat - dat is ieder duidelijk “in deze wereldtijd”.
  3. Dat de staat niet los te maken valt van land en volk blijkt uit het Joodse zelf-verstaan, maar de VvS menen dat niettemin het volk door de kerk ethisch moet worden gemeten en dan voor die rechterstoel door de mand vallen. Zij menen dat de kerk met de Torah in de hand Israël moet oordelen en komen dan tot veroordeling. Daarover heeft Jezus iets te zeggen…
  4. Na Jezus zou alle etniciteit zijn gelijk geschakeld. En Paulus zou daarvan de prediker zijn. Dat wordt dan universalisering van het heil genoemd. We herinneren ons zijn uitspraak dat ieder “moet blijven in de staat waarin hij geroepen is” en in Handelingen 15 verzet hij zich heftig tegen de besnijdenis van bekeerde heidenen. Timoteus wordt daarentegen door Paulus eigenhandig besneden vanwege diens Joodse moeder. En in de brief aan de gemeente in Rome hamert hij erop, in refrein, ”eerst de Jood”. Dat blijft zo, ook na Jezus. Alleen de kerk die dit erkent en respecteert, zoals de Syro-phoenicische vrouw dat deed, wordt het heil deelachtig.  Het is voor alle volken bedoeld, maar via en vanuit Jeruzalem en niet anders. Ook straks in de tijd van de messiaanse vrede die de profeten hebben voorzegd: Jeruzalem blijft het centrum.
  5. De kerk heeft een christelijk-oecumenische band met alle christenen uit alle volken. De christelijke kerk is niet verbonden met volken; zij is geen politiek lichaam. Het Vaticaan ten spijt. Zij is slechts verbonden met één volk om heel speciale redenen: met Israël, en dan in haar drie aspecten van volk, land en staat.
  6. De christelijke oecumene betreft niet speciaal de Palestijnse christenen maar alle christenen; laten vooral de vele vervolgde christenen in vele landen extra steun mogen krijgen.

Geacht moderamen, we kunnen nog wel lang doorgaan, maar deze punten zijn ruim voldoende om u ervan te vergewissen dat de Palestijnse bevrijdingstheologie die deze bijbelse gegevenheden ontkent, die de Bijbel selectief gebruikt en het liefst Israël zou schrappen uit onze Kerkorde – dat deze theologie een antizionistische ideologie moet heten. Het virus van de Jodenhaat is gemuteerd (Jonathan Sacks) sinds de staat Israël bestaat. We hebben te maken met een politieke mutatie van hetzelfde. Hoed u derhalve voor christelijk antizionisme! In dit verband wijzen wij ook op de relatie VvS en UNESCO. Zeer recent (3 nov.) is een motie met ruime meerderheid door de Nederlandse regering aangenomen om actief stelling te nemen tegen het anti-Israëlsentiment bij VN-organisaties.

Betreffend de voorzitter van de VvS, de heer Kees Blok: hij meent ‘een alternatief te bieden tegen de theologie van christenzionisten’ en veroorlooft zich daarbij zelfs antisemitische uitspraken. Wij hopen dat u niet reeds in zijn valkuil bent gestapt. Op de website van de PKN worden namelijk twee vormen van verbondenheid genoemd - met Israël en met christenen in het Midden-Oosten/ inclusief Palestijnse christenen.                                                              

Wij vragen ons wel af waar deze vreemde toevoeging (cursivering VuJ) vandaan komt. Gaarne opheldering.

De landelijke werkgroep Vanuit Jeruzalem zal in 2018 een brochure doen verschijnen over het christelijk antizionisme van Sabeel. Deze open brief publiceren wij ook op onze website, www.werkgroep-vanuitjeruzalem.123website.nl.

Graag vernemen wij nog dit jaar uw reactie.

In de hoop op uw toegenegen oor,

met christelijke groet,

 

namens de landelijke werkgroep Vanuit Jeruzalem,

drs A. Bijloo, voorzitter

G.A. van der Spek-Begemann, vice-voorzitter

Open brief aan de Protestantse Raad voor Kerk en Israel

10-11-2017

Geachte Raad,

Naar aanleiding van de landelijke kerk en Israëldag  op 23 oktober jl moet ons iets van het hart.

De landelijke werkgroep Vanuit Jeruzalem  werkt aan verbetering van de relatie kerk-Israël en in die zin zouden we goed kunnen samenwerken. Hoe komt het dan toch dat wij daarin keer op keer worden teleurgesteld?

Al jaren lang, maar die geschiedenis gaan we niet oprakelen. Wel willen we u voorhouden wat gisteren op dit punt gebeurde, in de hoop dat u gaat inzien wat er mis is.

Aan de heer Barnhoorn was gevraagd of onze publicatie (oktober 2017) over de Reformatie op uw boekentafel kon liggen en er kwam geen antwoord. Dus leek dat vanzelfsprekend goed.

Er werd een stapeltje neergelegd maar even later was het verdwenen!! De heer Barnhoorn “legde uit” dat het toch niet mocht, want er lagen boekjes van uw snit (“eigen boekjes”) en het boek van Ronit Palache. De boekjes belandden toen op het tafeltje van onze vertegenwoordiging, en de heer Barnhoorn (waarschijnlijk) blijkt even later weer in actie gekomen: hij heeft het stapeltje omgedraaid!

Hier is maar één conclusie mogelijk: u wilt niet samenwerken.

Dat lijkt ons een zeer kwalijke zaak in een kerk die zegt onopgeefbaar verbonden te zijn met Israël - waar ook uw sprekers de mond vol van hadden.

Te vrezen valt echter dat in uw kring sprake is van christelijk anti-zionisme, opvolger van het aloude kerkelijk anti-judaisme dat inherent is aan het zgn DNA van de kerk, het “DNA” dat van den beginne (zie onze vorige publicatie, “besproken” in uw blad) geen vrucht is van de edele olijf, maar duidelijk een product van de wilde.

Dat de heer Giethoorn melding maakte van het feit dat reeds het apostolicum Israël heeft losgelaten rekenen wij tot een vrucht van ons vorige boekje.  

We vernemen graag nog dit jaar uw reactie.

 

met vriendelijke groet,

 

namens de landelijke werkgroep Vanuit Jeruzalem 

drs A. Bijloo, voorzitter

mw G.A. van der Spek-Begemann, vice-voorzitter en woordvoerder

Open brief aan de theologen van Sabeel (en twee reacties)

Wij schrijven en publiceren deze brief naar aanleiding van de mailing van Kairos Sabeel Nederland over hun inspiratiedag op zaterdag 23 september 2017 in Amersfoort. De brief is ook direct naar onderstaande mensen gestuurd.

                  

 

Aan de theologen Willemien Keuning, Johan van den Berg, Jan den Hertog, Harmen Jansen, Rien Wattel

 

Geachte theologen,

 

Graag gaan we in op uw uitnodiging om u te laten weten dat wij deze mailing niet op prijs stellen. Op onze website treft u onze reactie aan op de publicatie van Walter Brueggemann - dan snapt u waarom.

Het moet ons van het hart dat wij niet begrijpen dat theologen, van wie men mag aannemen dat ze de Bijbel op z’n minst als tekstboek respecteren, zo beschamend weinig vertrouwen hebben in de God van Israël die zijn woorden daaraan heeft toevertrouwd middels zijn profeten.

Sabeelvrienden wringen zich in allerlei bochten om maar niet zijn woorden te hoeven geloven – omdat die niet in de ideologie passen. De ideologie hebben zij lief boven de Bijbel.

Nu de blinde vlek voor Jezus in de synagoge aan het verbleken is, wordt de blinde vlek van de kerk voor Israël steeds zwarter.

De activiteiten van Sabeel halen de vloek van Genesis 12 over zich en ook over de onschuldige Palestijnen.

Wie Israël goed doet, en dat betekent op zijn minst erkent, zal gezegend worden – dat geldt ook voor de Palestijnen.

 

Wij wensen u het allerbeste.

 

Namens de werkgroep Vanuit Jeruzalem,

 

Aad Bijloo vz

 


 

Op deze open brief kwam een reactie, geschreven door ds. Johan vd Berg, vaak zich noemend Jominee:

 

Lieve broeder Bijloo en overige leden van de werkgroep Vanuit Jeruzalem.

Dank voor uw reactie op de mailing, zelfs al is die nogal veroordelend. Het moet me van het hart dat uit die reactie blijkt dat jullie van de standpunten van Sabeel weinig hebben begrepen.

Sabeel, en ook wij vanuit Kairos-Sabeel Nederland erkennen het bestaansrecht van de staat Israël ten volle. Wie iets anders over ons beweert, verkondigt leugens.

De belofte uit Gen. 12 is gericht aan Abram en Paulus legt in Gal. 3 heel mooi uit hoe dat zit. Ik heb in elk geval zoveel vertrouwen in de God van Abraham, Izaäk en Jakob dat ik mij ertoe zet om mij in alle dingen, ook waar het de staat Israël en de Palestijnen betreft, te houden aan wat Hij ons mensen in Micha 6:8 heeft geboden: recht te doen, getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met Hem. Mijn steun voor Sabeel vloeit daar direct uit voort. Het doet mij goed dat jullie mij daarin het allerbeste toewensen.

Met opgewekte broedergroet,

Johan van den Berg VDM

 


 

Na onze dupliek (hieronder) hebben wij niets meer vernomen:

 

Geachte ds van den Berg en overige Sabeel-theologen,

Eigenlijk is het mij reeds lang bekend dat dominees kritiek op de preek altijd al afwimpelden zoals ook u weer doet: “jij hebt er niets van begrepen”.  (De goeden niet te na gesproken natuurlijk.)  

De bevrijdingstheologie neemt het blind op voor de maatschappelijke en/of politieke en/of militaire underdog (in casu de Palestijnen), ook als die underdog de staat Israël niet erkent en zelfs als die Jodenmoordenaars kweekt (zie die schoolboekjes en de zomerkampen, tv-kinderprogramma’s), aanmoedigt, en rijk beloont. Dat is de underdog die u steunt.

Ik zeg op mijn beurt niet dat u er niets van begrijpt – dat geloof ik namelijk helemaal niet.

Wel voel ik me verplicht om u te zeggen dat Paulus het in Galaten 3 helemaal niet heeft over Genesis 12. Soms lezen niet-dominees kennelijk beter dan dominees.

De zich noemende Palestijnse  bevrijdingstheologie is een typisch voorbeeld van een theologisch- fundamentalistische kokervisie.  Met een inktzwarte blinde vlek voor Gods Woord over Israël tot gevolg. Ten detrimente van niet alleen Israël, maar ook van de kerk en ook van de Palestijnen.

Ik wens u het allerbeste: dwz dat u alle dogma’s laat varen en eerlijk de Bijbel gaat lezen zonder daar hele stukken uit te knippen, of selectief te kapen voor een ideologie.

Namens de landelijke werkgroep VuJ,

drs A. Bijloo, voorzitter

Open brief aan het moderamen van de synode van de PKN

                                                                                         

‘s- Graveland, 26 mei 2016

onderwerp: een stap verder - in welke richting?

                                                                          

 

Geachte leden van het moderamen,

 

Nu de nota Kerk2025 – Een stap verder door de synode is aanvaard, zal de kerkorde de komende tijd aanzienlijk gewijzigd worden. Beoogd wordt vrijheid in werkwijze voor plaatselijke gemeenten, een eenvoudige kerkinrichting op alle niveaus, en transparantie tot op de kern van kerk-zijn. In de ordinanties zullen daartoe ‘algemeen geldende kaderbepalingen’ worden opgenomen, “thema’s die gaan over de ‘basics’ van kerk-zijn en de DNA-structuur van de kerk”, aldus de nota.

De voorafgaande nota Kerk2025 – Waar een Woord is, is een weg van november 2015 heeft in een bijlage het DNA van de Protestantse Kerk omschreven. En wij hebben met dankbaarheid gelezen dat de blijvende verkiezing van Israël wezenlijk is voor de kerk.

Als landelijke werkgroep Vanuit Jeruzalem ervaren wij echter geen transparantie inzake diverse  voorgenomen wijzigingen, maar voelen wij ongerustheid over de zaak die ons ook in het belang van de kerk ter harte gaat: de onopgeefbare verbondenheid met Israël. Dat is de reden voor deze open brief.

 

In dit kairos binnen de PKN doet zich de unieke gelegenheid voor om een stap verder dan ooit de heiden-christelijke hoogmoed ten opzichte van Israël terug te dringen en kunnen wij laten blijken als gelovigen uit de heidenen onze plaats te kennen. “Wees niet hooggevoelende, maar vrees,” schrijft Paulus in Romeinen 11. Een nieuwe kerkorde kán het bewijs worden dat de kerk zich deze ernstige waarschuwing aantrekt. Dat zou ten opzichte van het verleden een stap verder in de goede richting, een stap voorwaarts, zijn.

 

Om te voorkomen dat we straks een andere stap gaan zetten, een stap die verder van de Weg afvoert, zien wij als landelijke werkgroep in Ordinantie 1, die in artikel 2 handelt over het gesprek met Israël, te zijner tijd graag de visie opgenomen dat de blijvende eigen plaats van Israël in Gods heilsplan wezenlijk is voor de kerk. De oproep tot heiliging van de Naam behoort tot ons DNA: samen met Israël, en biddend in Jezus’ naam. De visie om juist in het belijden van onze christelijke identiteit blijvend uitdrukking te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met Gods eigen volk en te delen in de verwachting van het Koninkrijk van God (KO I-1,7).

Als bijdrage aan het voortgaande gesprek herinneren wij u verder nog graag aan onze inzending vanwege de door u gehouden enquête: ons artikel Kerkverval. In de bijlage van deze brief treft u de bespreking aan van het voorwoord van de eerste nota Kerk2025; beide stukken zijn ook op onze website te vinden.

Graag zien wij uw reactie tegemoet.

met verschuldigde hoogachting en vriendelijke groet,

namens de landelijke werkgroep ‘Vanuit Jeruzalem’,

mw G.A. van der Spek-Begemann (voorzitter) en ds L.W. van der Sluijs

  

CC naar de scriba's van de PKN-classes, Trouw, RD, ND, De Nieuwe Koers, Visie, Israël Aktueel, Kerk en Israel Onderweg, NIW, Waarnet, de Appelgroep Kerk en Israel, de GB, de Confessionele Vereniging, het EWV, dr R. de Reuver (per 1 juni scriba synode PKN), Andries Knevel, KRI

begeleidende tekst bij CC:

Lectoribus salutem,

bij deze ontvangt u in de bijlage een open brief van de landelijke werkgroep Vanuit Jeruzalem, gericht aan het moderamen van de PKN over op handen zijnde veranderingen binnen de kerkstructuur die mogelijk de kerkelijke verbondenheid met Israël kunnen schaden.

De benoeming van dr R. de Reuver als nieuwe scriba maakt ons daarbij niet minder ongerust, omdat hij in zijn toespraak openlijk bewondering uitspreekt voor Desmond Tutu - die Israël een apartheidsstaat heeft genoemd en die een voorstander is van de anti-semitische BDScampagne.

http://www.parool.nl/binnenland/desmond-tutu-abp-moet-weg-uit-israel~a3728468/

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1957644.stm

Graag doen wij een beroep op uw waakzaamheid en daarom vragen wij uwerzijds de nodige aandacht voor onze brief.